ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ

เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ

ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2564

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของร่างผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

 ร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด และร่างผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมโรคจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชุมในครั้งนี้ ได้แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเมืองศูนย์กลางหลักจังหวัดบึงกาฬ

ประกอบด้วย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอศรีวิไล

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเมืองการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำโขง

ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาการคมนาคมขนส่งหลัก

ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอพรเจริญ

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสกลธร (ฟิล์ม) 080-9958957 หรือคุณกนกวรรณ (เฟิน) 087-3846152                 


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุม

Facebook โครงการ
www.facebook.com/Urbanplanbuengkan